Regionieuws

Meer geld voor ‘Fysieke investeringen in water’

Gedeputeerde Staten van provincie Flevoland hebben besloten meer geld uit te trekken voor het verstrekken van subsidies voor de subsidieregeling ‘Fysieke investeringen water’. Uit de 24 ingediende subsidieaanvragen die tussen 5 maart en 25 mei zijn ingediend, blijkt dat de Flevolandse agrariërs gemotiveerd zijn om te investeren in vernieuwingen die de waterkwaliteit ten goede komen. Met de ophoging van het subsidieplafond kiest de provincie ervoor om zoveel mogelijk goede initiatieven voor het verbeteren van de waterkwaliteit op het Flevolandse platteland te ondersteunen.

Veel enthousiasme
Begin 2018 werd € 2.170.000 beschikbaar gesteld om investeringen te stimuleren die de agrarische sector moderniseren en daarbij een positieve bijdrage leveren aan de internationale waterdoelen. Onder de 24 aanvragen voor subsidie zitten veel kwalitatief goede aanvragen. Gedeputeerde Hofstra: “Het verbeteren van de waterkwaliteit is een internationale opgave, daar moeten en willen we onze verantwoordelijkheid in nemen. Ik ben er trots op dat de Flevolandse agrariërs hier enthousiast mee aan de slag willen. Hoe meer goede initiatieven we kunnen ondersteunen met subsidie, des te groter het effect op de waterkwaliteit. Daarom hebben we besloten om het voor deze regeling beschikbare bedrag op te hogen naar € 2.450.000, zo ontstaat er meer ruimte om projecten die aan de criteria van de regeling voldoen te honoreren.”

Plattelandsontwikkeling met Europese middelen
Deze maatregel ‘Fysieke investeringen water’ is een van de subsidieregelingen die in het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) is opengesteld. Binnen dit programma wordt geld uit verschillende Europese fondsen via subsidies beschikbaar gesteld voor het stimuleren van ontwikkelingen op het platteland. De subsidies die in het kader van de maatregel ‘Fysieke investeringen water’ worden uitgekeerd, zijn volledig afkomstig uit de zogenaamde modulatiegelden GLB. Een ophoging van het beschikbare budget moet daarom ook afkomstig zijn uit dezelfde modulatiegelden. Provincie Flevoland had, buiten de € 2.170.000 die voor Fysieke investeringen water beschikbaar was, nog € 280.000 modulatiegelden GLB over voor een eventueel toekomstige subsidiemaatregel, maar heeft nu dus besloten dit geld aan te wenden voor het verstrekken van meer subsidies in het kader van de maatregel ‘Fysieke investeringen water’. De aanpassing van het subsidieplafond heeft geen invloed op de rangschikking van de aanvragen.

Subsidies tijdig beschikbaar stellen
Een bijkomend voordeel van de ophoging van het subsidieplafond is dat het de provincie Flevoland helpt om de beschikbare Europese middelen tijdig in te zetten in het landelijk gebied van Flevoland. Europa stelt eisen aan de periode waarin het geld aan de agrarische sector in het gebied moet worden besteed.
Naar verwachting worden alle aanvragers voor het eind van het jaar geïnformeerd over het al dan niet ontvangen van subsidie voor hun ingediende projectplan.

Meer informatie over POP3 is te vinden op www.flevoland.nl/POP3.

Foto: LTO Noord

Meer geld voor ‘Fysieke investeringen in water’
Advertentie