Regionieuws

Meer projecten van jonge agrariërs kans op subsidie

Gedeputeerde Staten hebben besloten om het subsidieplafond voor de POP3-maatregel ‘regeling jonge landbouwers’ op te hogen van € 340.000 naar € 374.000. Deze budgetverhoging is mogelijk dankzij het eerder dit jaar door GS genomen besluit om het beschikbare POP3 programma budget met 10% te verhogen.

Meer projecten van jonge agrariërs kans op subsidie

Optimale inzet Europese middelen

De ervaring leert dat een deel van de middelen die via het POP3-geld (het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020) via subsidies beschikbaar worden gesteld, niet daadwerkelijk gedeclareerd en uitgekeerd worden. Gedeputeerde Staten hebben besloten om het risico dat de voor Flevoland beschikbare Europese POP3-middelen niet volledig in onze provincie worden ingezet te beperken door extra geld beschikbaar te stellen. Deze zogenoemde overcommittering levert voor POP3 in Flevoland een verhoging van 10% bovenop het oorspronkelijk beschikbaar gestelde POP3 budget op.

Investeren in toekomstgerichte bedrijfsaanpassingen

De ‘regeling jonge landbouwers’ is een van de maatregelen uit het POP3-programma, die gebruik maakt van de ruimte die door de overcommittering is ontstaan. Om jonge landbouwers te ondersteunen bij het opstarten van een eigen agrarisch bedrijf is de landelijke regeling Jonge Landbouwers in het leven geroepen. Deze regeling is specifiek bedoeld voor jonge agrariërs tot en met 40 jaar, die voor het eerst een bedrijf hebben overgenomen of zijn gestart. Het stelt hen in de gelegenheid om hun agrarische onderneming aan te passen aan de eisen die nu en in de toekomst worden gesteld aan bijvoorbeeld duurzaamheid.

Steun voor meer jonge startende landbouwers

Van december 2018 tot februari 2019 is deze regeling opengesteld. Er zijn in deze periode 35 subsidieaanvragen ingediend. De beschikbaar gestelde € 340.000 is niet voldoende om alle ingediende aanvragen te belonen met een subsidie. Door de ophoging van het budget naar maximaal € 374.000 kunnen, naar verwachting 2 tot 3 extra projecten in aanmerking komen voor een subsidietoewijzing. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) gaat de subsidieaanvragen eerst nog toetsen aan de subsidievereisten. Rond de zomer van 2019 wordt bekend gemaakt welke aanvragers daadwerkelijk in aanmerking komen voor een subsidie in het kader van de ‘regeling jonge landbouwers’.

Meer informatie over het plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) is te vinden op www.flevoland.nl/POP3

Advertentie