Loading...

Moeras Oostvaardersplassen krijgt ‘reset’
Moeras Oostvaardersplassen krijgt ‘reset’

De moeras-reset Oostvaardersplassen is officieel gestart. Harold Hofstra, gedeputeerde van de provincie Flevoland, heeft samen met Nick de Snoo (Provinciehoofd Flevoland Staatsbosbeheer) en Jan Nieuwenhuis (heemraad waterschap Zuiderzeeland) op 15 oktober 2018 een eerste emmer water uit het moeras gehaald. Door de hoogte van de stuw aan te passen loopt de grote plas van het moeras-deel niet meer vol met regenwater. Daardoor zal het westelijk deel van het moerasgebied in de loop van de komende jaren droogvallen. Daarna moet de plas weer vol lopen. Het gehele proces duurt ten minste vier jaar.

Waarom een reset?

Afgelopen jaren is er veel open water ontstaan in de Oostvaardersplassen en heeft het riet zich niet kunnen verjongen. Rietland is nodig als broed- en foerageergebied voor een groot aantal moerasvogels. De moeras-reset moet zorgen voor een groter en vitaler rietmoeras. Op de middellange termijn -15 tot 20 jaar- komt er naar verwachting 500 hectare rietmoeras bij. Dit is dus goed nieuws voor de moerasvogels. Tijdens de reset valt de grote plas gedeeltelijk droog en ontstaan er poelen. Dat is weer goed voor andere soorten vogels. Natuurliefhebbers kunnen de komende jaren hun hart ophalen. De vogels staan op één in de Oostvaardersplassen.

Hand aan de kraan

Hoe de moeras-reset precies gaat verlopen is nu niet te voorspellen. Daarom wordt deze ‘met de hand aan de kraan’ uitgevoerd. Door de afgelopen droge zomer kan tot de zomer van 2019 worden volstaan met het behouden van het huidige waterpeil. Vanaf het najaar van 2019 wordt het peil verder verlaagd door water in het Markermeer te pompen. Daarbij wordt goed gekeken naar de waterkwaliteit. In de zomer van 2020 zal het peil nog verder dalen door verdamping. Het is de bedoeling vanaf september 2021 het peil geleidelijk aan weer te verhogen tot het voorjaar van 2022. Daarna volgt een actiever peilbeheer dan voorheen.

Vissen

Voor de vissen betekent de moeras-reset dat er minder water zal zijn. De karpers worden daarom gevangen en uitgezet in het Markermeer. Ook met de andere vissen wordt zorgvuldig omgegaan.