Regionieuws

Moerasreset gaat in uitvoering

Gedeputeerde staten van Flevoland hebben het uitvoeringsplan voor de moerasreset Oostvaardersplassen vastgesteld. In oktober gaven gedeputeerde Harold Hofstra, Nick de Snoo van Staatsbosbeheer en Jan Nieuwenhuis van Waterschap Zuiderzeeland al het startschot. Nu is duidelijk hoe de moerasreset de komende jaren in zijn werk gaat.
moerasreset gaat in uitvoering
De moerasreset is de belangrijkste maatregel uit het beheerplan Natura 2000. Het westelijk deel van het moerasgebied valt in de loop van de komende jaren droog. Daarna moet de plas weer vollopen. Het gehele proces duurt naar verwachting zes jaar.

Hoe gaat de reset in zijn werk

Hoe de moerasreset precies gaat verlopen is vanwege de weersomstandigheden, niet geheel te voorspellen. Daarom wordt de reset 'met de hand aan de kraan' uitgevoerd. Door de droge zomer van 2018, wordt tot de zomer van 2019 het huidige waterpeil behouden. In 2019 wordt de drempel tussen het oostelijk en het westelijk gedeelte van het moeras hersteld. Verder wordt er een vangstput gegraven om de karpers te kunnen vangen die in het Markermeer worden uitgezet. Voor dat doel wordt ook een overslagkade aangelegd. Verder komt er een afvoerroute in de grote plas en een nieuwe regelbare aflaat om het water af te voeren en wordt er een zogeheten vloeiveld aangelegd. Voor deze maatregelen wordt een milieu effect rapportage (m.e.r.)-procedure doorlopen.
Vanaf het najaar van 2019 wordt het peil verder verlaagd door water in het Markermeer te pompen. Daarbij wordt goed gekeken naar de waterkwaliteit. In de zomer van 2020 daalt het peil nog verder door verdamping. Het is de bedoeling het waterpeil vanaf september 2021 geleidelijk te verhogen tot het voorjaar van 2022. Daarna volgt een actiever peilbeheer dan voorheen omdat dit de natuurontwikkeling bevordert.

Waarom een reset

Het riet heeft zich de afgelopen jaren niet kunnen verjongen door een te hoog waterpeil en begrazing door ganzen. Hierdoor is er veel open water ontstaan in de Oostvaardersplassen. Rietland is nodig als broed- en foerageergebied voor een groot aantal moerasvogels. De moerasreset moet zorgen voor een groter, vitaler rietmoeras. Op de middellange termijn van 15 tot 20 jaar komt er naar verwachting 500 hectare rietmoeras bij. Goed nieuws dus voor de moerasvogels.
Tijdens de reset valt de grote plas gedeeltelijk droog en ontstaan er poelen. Dat is weer goed voor andere vogelsoorten. Natuurliefhebbers kunnen de komende jaren hun hart ophalen. Vanaf de Oostvaardersdijk zal de moerasreset goed te volgen zijn de komende jaren.
Advertentie