Regionieuws

Oproep om zuinig te zijn met water!

Waterschap Zuiderzeeland doet een dringende oproep om zuinig om te gaan met het kostbare water in onze sloten en tochten.

Het is al weken droog in Nederland en ook in ons gebied is het neerslagtekort inmiddels fors toegenomen. Het is de droogste zomer ooit gemeten. Daarom nemen de waterbeheerders maatregelen. In diverse gebieden in ons land zijn onder andere beregeningsverboden van kracht. Dat is in het gebied van Waterschap Zuiderzeeland (nog) niet het geval. We doen een beroep op iedereen om zuinig om te gaan met (oppervlakte)water.

De buffer IJsselmeer wordt kleiner:

Begin juli heeft Rijkswaterstaat de peilen in het IJsselmeer verhoogd om omliggende waterbeheerders de gelegenheid te geven het water in hun gebieden op peil te houden. In Flevoland zijn we afhankelijk van het IJsselmeer voor de aanvoer van ons water. We zijn alert en het lukt tot nu toe om de waterpeilen op orde te houden door water uit het IJsselmeer in te laten. Omdat de buffer die het IJsselmeer vormt, steeds kleiner wordt, geeft de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling nu het advies ‘het inlaten van water tot het strikt noodzakelijke te beperken’.

Oproep om het sproeien te beperken:

De dringende oproep vanuit het waterschap is om het watergebruik uit oppervlaktewater zoveel mogelijk te beperken. Agrariërs, beheerders van sport- en natuurterreinen en bewoners wordt gevraagd een bijdrage te leveren. Het waterschap houdt de situatie van dag tot dag in de gaten.

Verwachtingen:

Het neerslagtekort is in Flevoland extreem groot en de verwachting is dat de droogte de komende periode aanhoudt. Het waterschap heeft de vinger aan de pols en zal indien nodig beperkende maatregelen opleggen.

Advertentie