Pieter van Geel voorzitter begeleidingscommissie Oostvaardersplassen

Pieter van Geel voorzitter begeleidingscommissie Oostvaardersplassen

GS heeft besloten de heer Pieter van Geel aan te stellen als voorzitter van de begeleidingscommissie voor de uitvoering van het initiatiefvoorstel van SGP/VVD ‘Richtinggevende uitspraken Beleidskader beheer Oostvaardersplassen’. De bedoeling is dat dit leidt tot  “Een optimaal functionerend Oostvaardersplassengebied met brede maatschappelijke waardering met daarbij een flora- en faunabeheer dat passend is bij de huidige gebiedsgrootte van dé Oostvaardersplassen, waarbij het dierenwelzijn goed geborgd is en waarbij het aantal grote grazers in evenwicht is met de ecologische draagkracht van het voor de grazers opengesteld gebied”.

Op 7 december 2016 is tussen de Staatssecretaris van Economische Zaken en Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland de Overeenkomst 'Dierenwelzijn in de Oostvaardersplassen gesloten. In het verlengde van het overdrachtsdocument hebben Provinciale Staten van de provincie Flevoland op 8 februari 2017 ingestemd met het door de SGP/VVD ingediende initiatiefvoorstel.

In het Initiatiefvoorstel is opgenomen dat Gedeputeerde Staten een begeleidingscommissie instelt  die de provincie in haar werkzaamheden begeleidt om te komen tot een nieuw beleidskader. Samen met de benoemde voorzitter worden de overige kandidaten voor deze commissie momenteel geworven.

Advertentie