Regionieuws

Samenwerken aan verbinding tussen Markermeer – Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen

Provincie Flevoland, Rijkswaterstaat, gemeenten Almere en Lelystad, waterschap Zuiderzeeland, Staatsbosbeheer en Het Flevo-landschap onderzoeken de mogelijkheden om het Markermeer te verbinden met het moerasgedeelte in de Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen.

samenwerken aan verbinding tussen Markermeer – Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen

Met deze verbinding willen de organisaties de natuur in het Markermeer en de moerassen versterken zodat een zoetwatergebied ontstaat dat veerkrachtig is en van betekenis kan blijven voor mens en dier. Zij ondertekenden op 13 februari een samenwerkingsovereenkomst voor de onderzoeksfase.

Meer variatie en dynamiek versterkt natuur in Markermeer-IJmeer

De natuur in het Markermeer-IJmeer moet verbeterd worden om te voldoen aan de richtlijnen van Natura2000, waterkwaliteit en om economische ontwikkelingen mogelijk te maken. Een van de oplossingen is meer variëren in waterdieptes en oevers, zodat er meer dynamiek in het gebied komt. Daarnaast moet het Markermeer voedselrijker worden. Het water in de Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen is juist voedselrijk. Op dit moment zijn de drie natuurgebieden van elkaar gescheiden. Bij een verbinding kunnen waterdieren zoals vissen gemakkelijk van het ene naar het andere gebied en zo profiteren van de verschillende leefgebieden. Ook door het maken van ondieptes en vooroevers in het Markermeer komt er meer geschikt leefgebied voor deze dieren.

Robuust zoetwatergebied

Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst Oostvaardersoevers laten partijen hun gezamenlijke en regionale betrokkenheid zien. Zij onderzoeken of met innovatieve waterbouw een robuust zoetwatergebied te realiseren is, dat aantrekkelijk is en waarbij waterveiligheid gegarandeerd is. Daarbij wordt ook de financiering en koppelingen met andere opgaven in het gebied bekeken. “Voor bewoners en recreanten moet het een gebied worden waar zij graag komen om volop van de natuur te genieten. Het project sluit dan ook goed aan bij onze ambitie voor het Nationaal Park Nieuw Land om natuur en recreatie samen te ontwikkelen”, zegt gedeputeerde Michiel Rijsberman.

Impuls voor waterkwaliteit

Het project draagt bij aan het versterken van de natuur in het gehele IJsselmeergebied. “Als Rijkswaterstaat verbeteren wij in opdracht van de minister van Infrastructuur en Waterstaat de waterkwaliteit in o.a. het IJsselmeergebied. Daarom zetten wij ons samen met al deze partijen in voor het project Oostvaardersoevers”, zegt Louis Schouwstra, hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Midden-Nederland. Het project is onderdeel van het Rijksprogramma Grote Wateren.

Deltanatuur

Het project Oostvaardersoevers maakt deel uit van het programma LIFE IP Deltanatuur, waarbij een financiële impuls wordt gegeven aan de ontwikkeling van waardevolle deltanatuurgebieden in Nederland. Het natuurbelang wordt met andere activiteiten en functies - zoals waterkwaliteit, waterveiligheid en economische belangen - gecombineerd. De focus van LIFE IP ligt op de zogenaamde ‘natte’ Natura 2000-gebieden in Nederland, zoals het IJsselmeergebied.

Advertentie