Loading...

Ontwikkeling Waterschapslasten sinds 2010
Waterschap Zuiderzeeland bouwt aan de toekomst, tariefstijging blijft beperkt

 

Net als in de afgelopen jaren, blijft de stijging van de belastingen van Waterschap Zuiderzeeland komend jaar beperkt. Dit ondanks de flinke opgaven waar het waterschap voor staat, zoals dijkversterkingen en de verbetering van de waterkwaliteit. Het waterschap zoekt steeds naar mogelijkheden om zijn werkzaamheden efficiënter en duurzamer uit te voeren, en is er ook dit jaar in geslaagd om de kostenstijgingen deels op te vangen met besparingen. De stijging van de waterschapsbelastingen beperkt zich daardoor tot 1,4% voor een gemiddeld huishouden.

In de grafiek is weergegeven hoe de waterschapsbelastingen van waterschap Zuiderzeeland zich in de afgelopen jaren hebben ontwikkeld voor een gemiddeld huishouden met een eigen woning. De stijging van 1,4% komt gemiddeld neer op 40 eurocent per maand en is gelijk aan de inflatie die door het Centraal Planbureau voor 2018 wordt verwacht.

De komende jaren ligt er een flinke uitdaging voor het waterschap om het waterbeheer op orde te houden, onder meer als gevolg van klimaatverandering. Om tijdig en goed voorbereid te zijn op de toekomst, beoordeelt het waterschap of alle dijken voldoen aan de nieuwe normen. De eerste voorbereidingen worden getroffen voor de versterking van de IJsselmeerdijk tussen Lelystad en Ketelhaven, en de Drontermeerdijk van de huidige Roggebotsluis tot en met de nieuwe Reevedam /-sluis.

Zelf heeft het waterschap uiteraard ook een verantwoordelijkheid om de effecten van de klimaatverandering tegen te gaan. Het werkt daarom hard aan de verduurzaming van de eigen bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld door gemaal Vissering te verduurzamen door renovatie of door zonnepanelen te plaatsen bij afvalwaterzuiveringen. Het streven is om in 2030 een volledig energieneutrale afvalwaterketen te hebben.

De laatste jaren is ook hard gewerkt aan het verbeteren van de waterkwaliteit; desondanks is geconstateerd dat deze nog niet aan alle eisen en wensen voldoet. Daarom gaat het waterschap hiermee de komende jaren nog intensiever aan de slag. Het gaat onderzoeken hoe het voldoende water van goede kwaliteit kan garanderen in extreem warme perioden of perioden van droogte. Ook worden maatregelen getroffen om de uitstroom van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater te verminderen, en om te voorkomen dat er medicijnresten en microplastics in het oppervlaktewater terecht komen.

De volledige meerjarenbegroting is te vinden op https://zuiderzeeland.begroting-2018.nl