Regionieuws

Wegwerkzaamheden Flevoland

In de maanden maart tot en met oktober van dit jaar voert de provincie Flevoland werkzaamheden uit aan wegen, fietspaden en vaarwegen. In 2020 investeert de provincie 20 miljoen om onderhoud uit te voeren en de belangrijkste knelpunten aan te pakken. Op de projectkaart Infra 2020 ziet u in een oogopslag welke projecten dat zijn en waar. Het is daarbij mogelijk dat de effecten van de coronacrisis gevolgen hebben voor de planning en de uitvoering van de werkzaamheden.

Wegwerkzaamheden Flevoland

Bij een aantal projecten kunnen we niet uitsluiten dat het verkeer hinder kan ondervinden of een alternatieve route moet rijden. Uiteraard doen we wat mogelijk is om de overlast zo veel mogelijk te beperken.

Wat gaan we doen?

In 2020 voert de provincie meer dan 35 onderhoudsprojecten uit in heel Flevoland die variëren van het vernieuwen van wegen en fietspaden tot het vervangen van oeverbeschoeiingen, aanlegsteigers en kappen en herplanten van bomen. Zo wordt er in 2020 23 kilometer weg vernieuwd en 13 kilometer fietspad voorzien van duurzaam beton. Ook komt er nog bijna 8 kilometer aan natuurvriendelijke oever bij en wordt over een lengte van 10 km oeverbeschoeiing vervangen.

De werkzaamheden vinden vooral plaats in de relatieve drogere en warmere maanden zodat de weersomstandigheden een beperkte invloed hebben. Nat en koud weer (vorst en zout) bijvoorbeeld is van invloed op de kwaliteit van het asfalt en de belijning. Daarnaast mag er in de wintermaanden niet gewerkt worden op dijken vanwege het stormseizoen. Zo is er geen kans dat de dijk verzwakt door de werkzaamheden.

Werkzaamheden A6

Vanwege de werkzaamheden voor de nieuwe aansluiting op de A6 bij Lelystad krijgt het verkeer vanaf 15 april tot half juni te maken met extra reistijd. Verkeer op de A6 wordt naar één weghelft gebracht en de maximum snelheid wordt verlaagd naar 70 km/uur.

Werkzaamheden:
Komende periode wordt er een aansluiting op de A6 gemaakt, met een toe- en afrit naar Almere. Er komt een viaduct over de A6, waarbij de Anthony Fokkerweg wordt doorgetrokken naar de Talingweg. Ter hoogte van de nieuwe Dwarstocht komt een verbinding (duiker) onder de A6 te liggen. Om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren worden vanaf half april tot half juni de vier rijstroken op de A6 naar één weghelft gebracht. Ook geldt er een maximum snelheid van 70 km/uur. Verkeer over de A6 moet in die periode rekening houden met een extra reistijd van zo’n 10 tot 30 minuten. Vanwege de maatregelen rondom het COVID-19 Coronavirus kan de extra reistijd ook minder zijn dan 10 minuten. Er blijven altijd twee rijstroken beschikbaar van Lelystad naar Almere en andersom.

Planning:
De werkzaamheden voor het aanleggen van het viaduct over en de duiker onder de A6 vinden in twee fases plaats. De eerste fase gaat in op 15 april. Het verkeer van Lelystad richting Almere gaat via een doorsteek over de middenberm naar de andere weghelft over een lengte van twee kilometer. In de tweede fase is dit andersom; het verkeer vanuit Almere richting Lelystad gaat dan naar de andere weghelft. Fase 2 eindigt half juni.

Voorbereiding: nachtafsluitingen
In week 15 vinden een aantal voorbereidende werkzaamheden plaats. Aannemer Heijmans gaat onder andere de doorsteek in de middenberm asfalteren en brengt een tijdelijke belijning aan. Deze voorbereidende werkzaamheden vinden plaats in de avonden en nachten van week 15, van maandagavond 6 april tot vrijdagochtend 10 april. Tussen 19.00 uur en 05.00 uur is er op de A6 dan één rijstrook per richting minder beschikbaar en geldt een maximum snelheid van 70 km/uur.

Vooruitblik 2021

Wist u dat de voorbereidingen van een onderhoudsproject ongeveer twee jaar voor aanvang starten. De voorbereidingen bestaan uit het doen van onderzoek voor de benodigde maatregelen, bestektekeningen maken, flora en fauna onderzoek, aanvragen van vergunningen, afstemming met belanghebbende partijen, het aanbesteden van het werk, etc. De projectleiders kijken dus ook al vooruit naar de werkzaamheden van 2021.

Markante projecten

Naast de onderhoudsprojecten werken we het hele jaar aan zeven grote meerjarige projecten die inmiddels gestart zijn of binnenkort gaan starten zoals de aanleg van de Anthony Fokkerweg en aansluiting en de aansluiting op de A6, de verbreding Hogering en het ombouwen van de turborotonde bij de N302 Ganzenweg-Knardijk naar een ongelijkvloerse kruising. De werkzaamheden voor dat laatste project starten in de zomer ergens; maar dit zijn de voorbereidende werkzaamheden Hierbij gaat het om grotere vervangings-, verbeterings-, of nieuwbouwprojecten. De totale investering voor deze zeven grote projecten bedraagt € 340 miljoen euro.

Dagelijks onderhoud

Naast het werk aan de projecten inspecteren onze toezichthouders dagelijks de provinciale (vaar)wegen, fietspaden, bruggen en sluizen en doen klein onderhoud. Jaarlijks besteedt de provincie ca. € 9,5 miljoen aan het dagelijks beheer en onderhoud van de infrastructuur, zoals het maaien van bermen, gladheidsbestrijding, ondersteuning bij calamiteiten en diverse herstelwerkzaamheden. Op deze manier dragen wij bij aan een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer binnen onze provincie.

Informatie over de werkzaamheden

Op flevowegen.nl vindt u meer gedetailleerde informatie over de werkzaamheden, de uitvoeringsperiode en de omleidingsroutes. Ook kunt u zich aanmelden voor onze gratis SMS-waarschuwingsdienst. U ontvangt dan sms berichten over calamiteiten en werkzaamheden op uw route. Ook kunt u ons volgen op twitter @flevowegen.

Advertentie