Zakelijk

Samen optrekken voor vergunning datacenter

Gemeente Zeewolde en provincie Flevoland trekken samen op in de vergunningverlening rondom de aanvraag van het datacenter. Naar aanleiding van berichtgeving in diverse media dat de provincie Noord-Holland een handhavingsprocedure zal starten tegen Microsoft vanwege haar datacenter op het industrieterrein Agriport A7 in de gemeente Hollands Kroon, heeft de Lokale Omroep Zeewolde hieromtrent een aantal vragen gesteld aan het college van B&W.

Inzet van het geschil tussen de Provincie Noord-Holland en Microsoft is de vraag wie het bevoegde gezag is om een vergunning te verstrekken voor de bouw van een datacenter. Het antwoord op deze vraag is ook van belang voor de mogelijke komst van een datacenter op het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein “Trekkersveld 4”.

Heeft u ook vragen over de komst van een datacenter laat het ons dan weten,dan leggen wij dit voor aan de gemeente.

Samen op trekken voor vergunning datacenter

De vragen en antwoorden geven wij 1:1 hieronder weer.

1. Heeft het college van B&W van Zeewolde kennis genomen van de berichtgeving hieromtrent in de diverse media.
Jazeker. Hoewel de berichtgeving rondom het datacenter in Hollands Kroon een geheel andere casus is dan in Zeewolde/Flevoland, volgen we de berichtgeving nauwlettend. Wij hebben ook informeel contact met de provincie Noord Holland en de gemeente Hollands Kroon, zodat we op momenten waarop we meer willen weten over de achtergrond van berichtgeving in de media, makkelijk vragen kunnen stellen.

2.Nu de voorbereidingen voor de mogelijke komst van het datacenter in volle gang zijn, is de vraag wie naar de mening van het college de vergunning voor de bouw van het datacenter dient te verstrekken aan de tech-gigant die het datacenter wenst te realiseren.
Zoals aangegeven is de casus in Zeewolde/Flevoland echt van een andere orde. Wij hebben van meet af aan een goede ambtelijke en bestuurlijke samenwerking tussen de gemeente en de provincie. Ook ten aanzien van de vergunningen hebben wij zeer zorgvuldig en gezamenlijk onderbouwd de vergunningverlening verdeeld naar het juiste bevoegde gezag. Voor het bestemmingsplan en de MER is de gemeente het bevoegd gezag. Voor de omgevingsvergunningen (met oa de bouw, het milieugedeelte en de ontgrondingenvergunning) is de provincie het bevoegd gezag. De uitvoering hiervan ligt bij de omgevingsdienst Flevoland (OFGV)

3. Heeft de gemeente omtrent deze vraag contact gehad met de provincie. Zie het antwoord bij vraag 2

Zo ja , wat is de mening van de provincie hierover.
Gedeputeerde Jan Nico Appelman gaf tijdens het persmoment terecht aan: Een situatie zoals in Noord-Holland zal hier niet gaan plaatsvinden". Provincie en gemeente werken nauw samen aan dit project.

4. Het is niet onwaarschijnlijk dat de beantwoording van een dergelijke principiële rechtsvraag zal worden voorgelegd aan het hoogste rechtsorgaan, de Hoge Raad der Nederlanden.
Een dergelijke rechtsgang kan een aantal jaren duren.

Kan dit geschil de mogelijke komst van het datacenter vertragen en zo ja, welke zijn de consequenties.
Omdat zowel de provincie alsook de gemeente al in een vroeg stadium tot de conclusie zijn gekomen dat de provincie (qua vergunningen) het bevoegd gezag is, achten we de kans zeer klein dat de komst van een datacenter hier tot een dergelijke rechtsgang zal leiden.

5. Kunt u kort ter informatie aan de inwoners uitleggen welke de belangrijkste punten zijn in zo'n vergunning.
De vergunning geeft de randvoorwaarden waarbinnen de locatie operationeel kan zijn.
Zowel voor het bouwdeel als de milieutechnische aspecten. Denk mbt het bouwgedeelte aan technische aspecten van de bouw, brandveiligheid, etc. Mbt de milieutechnische aspecten kijken we naar bijvoorbeeld de gevolgen van de komst van het datapark voor de omgeving mbt geluid, geur, waterkwaliteit en de natuur. De beoordeling van de aanvraag is gemandateerd aan de Omgevingsdienst. In Flevoland beoordelen zij zowel voor de gemeente als de Provincie. Daarmee zal de uitkomst van de inhoudelijke vergunning weinig verschillen op de beoordeling.

 

Advertentie