Zakelijk

Antwoorden op watergebruik datacenter

De gemeente beantwoordt enkele vragen rondom het gebruik van water voor het datacenter op haar website. Deze antwoorden moeten op vragen die leven bij onder andere inwoners van Zeewolde, wat meer duidelijkheid geven. Ook tijdens de online bijeenkomst van maandag 29 maart kunnen dergelijke vragen worden beantwoord. Aanmelden hiervoor kan via de webiste van de gemeente.

Maakt het bedrijf gebruik van drinkwater als koelwater?
In overleg met drinkwaterbedrijf Vitens is besloten dat er geen drinkwater gebruikt zal worden voor laagwaardige toepassingen, zoals het koelen in het datacenter. Daarom wordt in Zeewolde oppervlaktewater gebruikt voor het koelen. Het koelwater komt uit de Hoge Vaart.

Verduidelijkende antwoorden over watergebruik datacenter

Wat weten we over het watergebruik?
Het systeem dat gebruikt wordt voor de koeling in het datacenter is een zogenaamd hybride systeem. Dit betekent dat er maximaal gebruik wordt gemaakt van omgevingslucht om te koelen en er over het algemeen weinig water nodig is. Alleen als de buitentemperatuur hoger is dan 26 graden Celsius én de luchtvochtigheid lager is dan 60%, dan zal de maximale capaciteit ingezet worden.

Hoeveel water gebruikt het datacenter?
Op dagen waarop het warmer is dan 26 graden en de luchtvochtigheid lager is dan 60%, wordt de maximale capaciteit aan water gebruikt. Het datacenter neemt op die dagen 270 kuub per uur in. Hiervan wordt 216 kuub per uur teruggeleverd. Het netto verbruik tijdens die piekmomenten is dus 54 kuub per uur (dat water verdampt). Volgens deskundigen zal de maximale capaciteit waarschijnlijk 1 of 2 dagen per jaar worden ingezet omdat dit alleen gebeurt als beide omstandigheden (buitentemp hoger dan 26 graden C en luchtvochtigheid lager dan 60%) samenvallen. Bij de inrichting van de installatie is rekening gehouden met de verwachtingen op het gebied van klimaatverandering.

Wat gebeurt er als het een heel droog jaar is, zoals in 2018?
Voor het datacenter is het belangrijk dat zij altijd beschikken over koelwater, zeker in een warme en droge periode. Zij hebben op eigen terrein wateropslag waarmee zij 48 uur de maximale capaciteit in kunnen zetten aan koelwater. Bij de berekening van de capaciteit is uitgegaan van de gegevens van 2018, dit was een extreem droog jaar in onze polder.

Het datacenter krijgt geen voorrang op agrariërs qua ‘waterrechten’ (dit is bepaald in de zogenaamde ‘verdringingsreeks’).
Op dit moment zijn er 4 agrarische bedrijven gevestigd op de plek van het toekomstig datacenter. Als zij beregenen gebruiken ze nagenoeg evenveel water als het datacenter op maximale capaciteit, dus het totale watergebruik in een droge periode wordt in totaal slechts licht verhoogd.

Tot nu toe is er nog nooit een beregeningsverbod van kracht geweest in Flevoland.

Hoe wordt het water gezuiverd en wat komt er terug in de Hoge Vaart?
Om het water meerdere keren voor de koeling te kunnen gebruiken worden de zwevende deeltjes eruit gefilterd door een schoningsinstallatie. Daarna worden nog resterende metaalionen (zoals zouten e.d) grotendeels uit het water gehaald door fysisch chemische stoffen toe te voegen die zorgen voor klontering van de kleine deeltjes. De geklonterde deeltjes worden samen met de chemicaliën uit het water verwijderd, waarna het water nogmaals door een filter gaat. Het water dat gebruikt wordt, is volgens de waterdeskundigen op dat moment schoner dan (ons) drinkwater.

Door het gebruik van het water voor het koelen, verdampt een deel van het water waardoor de concentratie zouten en andere nog aanwezige ionen verhoudingsgewijs hoger wordt. Daarom wordt het water voordat het teruggestort wordt in de Hoge Vaart nogmaals gezuiverd. Niet alleen zouten en andere ionen die nog aanwezig zijn worden er dan uitgehaald, ook eventuele restanten van chemicaliën (die normaliter al niet meer aanwezig zijn in het water op dit moment) worden er nog uitgezuiverd. Het water dat terugkomt in de Hoge Vaart is qua samenstelling daarmee schoner dan op het moment van inname, het is wel iets warmer van temperatuur (zie volgend).

Wat zijn de gevolgen voor de watertemperatuur in de Hoge Vaart?
Het water dat zal worden teruggeleverd mag maximaal 5 graden warmer zijn dan de watertemperatuur van de Hoge Vaart (met een maximale temperatuur van 30 graden). Dit is vastgelegd in de MER. Is de watertemperatuur toch hoger, dan zal dit eerst worden teruggekoeld.

Wat wordt er precies aan het water toegevoegd?
Op dit moment is nog niet bekend welke stoffen precies worden gebruikt om de kleine deeltjes uit het oppervlaktewater te zuiveren. Het bedrijf moet dit wel bekend maken als zij een aanvraag doen voor de vergunning in het kader van de waterwet. De aanvraag wordt getoetst aan lijsten met toegestane stoffen en daarbij behorende hoeveelheden en alleen bij akkoord krijgt het bedrijf een vergunning. De toetsing vindt dus plaats in de vergunningsaanvraag. Waterschap Zuiderzeeland is hiervoor het bevoegd gezag. Al vanaf het begin van het project is het Waterschap nauw betrokken bij de ontwikkeling.

Hoe zit het met de beschikbaarheid van water voor beregening door agrariërs?
Tot dit moment zaten er vier agrarische bedrijven op de plek van het toekomstige datapark. Het verbruik van het datapark is, bij gebruik van de maximale capaciteit, niet veel hoger dan het verbruik van vier agrariërs die beregenen. Het totale watergebruik in een droge periode wordt dus in totaal slechts licht verhoogd in de nieuwe situatie.

In de zogenaamde verdringingsreeks heeft het datapark eenzelfde positie als de agrariërs.

Om te voorkomen dat in de toekomst de mogelijkheid tot het onttrekken van water in gevaar komt, kijken we samen met de provincie, het Waterschap, Rijkswaterstaat en de initiatiefnemer naar backup mogelijkheden. Het datapark heeft al voorzien in opslagtanks op hun terrein met voldoende water voor 48 uur koeling.

Meer informatie en antwoorden over het datacenter zijn te vinden op deze website:https://www.zeewolde.nl/trekkersveld-4/

Deel dit bericht via socialemedia of WhatsApp
Advertentie