Loading...

Toekomstvisie overhandigt aan gemeenteraad
Toekomstvisie van de inwoners van Zeewolde
In de Toekomstvisie geven de inwoners van Zeewolde aan welke ontwikkelingen en opgaven ze zien voor de toekomst van de gemeente.

Het gaat om alle aspecten die de Zeewoldenaren belangrijk vinden voor hun leefomgeving. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen, werken, recreatie en bereikbaarheid. Ter voorbereiding van de Toekomstvisie is aan veel inwoners gevraagd wat zij vinden van Zeewolde. Wat willen de inwoners graag behouden en wat willen ze verbeteren. Uit alle enquêtes en bijeenkomsten blijkt vooral de volgende centrale uitdaging:

  • Inwoners willen de eigenheid van Zeewolde behouden; èn Zeewolde moet zich blijven ontwikkelen.
  • Inwoners hebben zich uitgesproken over wat behouden moet worden, maar ook waarom ontwikkeling nodig is.

De inwoners wensen dat er voldoende woningen worden gebouwd voor de behoefte van de Zeewoldenaren, zodat iedereen hier kan blijven wonen. Hieruit blijken de volgende opgaven:

Sociale Samenhang

Het karakter van het dorp, met veel sociale samenhang, wordt vaak in de enquêtes genoemd. Daartegenover staat dat inwoners ook vaak aangeven dat zij meer contact met hun omgeving wensen. Enerzijds is er dus voldoende sociale samenhang, anderzijds moet er nog wel gewerkt worden aan de sociale samenhang en is het niet de bedoeling dat mensen buiten de boot vallen. Dit vraagt inzet, van de inwoners, maar ook van de gemeente.

Uitbreiding Zorgvoorzieningen

Inwoners hebben de wens geuit dat het aantal zorgvoorzieningen wordt uitgebreid, bijvoorbeeld voor dementerenden. Aan de andere kant gaat het (rijks)beleid ervan uit dat we steeds meer zorgen voor elkaar (mantelzorg) en dat mensen die zorg nodig hebben, langer thuis blijven wonen. Dit vormt een dilemma. Daarnaast zal er naarmate de bevolking vergrijst, meer vraag komen naar plekken voor zorgbehoevende ouderen.

Spreiding Zorgvoorzieningen en Ouderenwoningen

Door inwoners is gevraagd om meer spreiding van zorgvoorzieningen en spreiding van ouderenwoningen en meer jongerenwoningen in het centrum, zodat daar meer reuring ontstaat. De zorgvoorzieningen zijn rond het centrum geconcentreerd. In praktijk heeft dat tot gevolg gehad dat ouderenwoningen nabij de zorgvoorzieningen zijn gerealiseerd en dus zijn geconcentreerd in het centrum. Ouderen vinden het over het algemeen ook wenselijk om in de nabijheid van de winkels en andere voorzieningen te wonen, waardoor het centrum een geschikte plek blijft. Spreiding van ouderenwoningen en zorgvoorzieningen is daardoor geen automatisme.

Verbetering Openbaar Vervoer in de Weekenden en Avonden

Veel inwoners hebben aangegeven dat het openbaar vervoer in de weekenden en avonden verbeterd moet worden. In de praktijk zijn de bussen in de avonduren en in de weekenden echter slechts voor een deel gevuld. De vraag is of uitbreiding van het aantal bussen zorgt voor meer passagiers en dus rendabel is.

Voorkomen leegstand in het centrum

Door veel inwoners is opgemerkt dat meer winkels in het centrum leeg komen te staan, door de trend van aankopen online. Deze trend is landelijk zichtbaar. Inwoners wensen meer reuring in het centrum.

Inbreiding, hoogbouw of uitleglocaties met behoud Dorps karakter

Inwoners voorzien behoud en uitbreiding van de huidige voorzieningen, zoals winkels, medische voorzieningen, openbaar vervoer- en sportvoorzieningen. De trend van huishoudensverdunning (zie bijlage 2) en het steeds langer zelfstandig wonen van mensen leidt tot een grotere woningbehoefte. Ook onder jongeren is behoefte aan betaalbare woningen. Inwoners wensen dat alle Zeewoldenaren hier kunnen blijven wonen, ook jongeren. Dit leidt tot een bepaalde ontwikkelingsbehoefte voor woningbouw en voorzieningen. Inbreiding wordt door veel inwoners niet zo wenselijk geacht. Over uitleglocaties en over hoogbouw verschillen de meningen. Over dit dilemma (meer voorzieningen en woningen in relatie tot ontwikkeling van het dorp) dient in vervolg op deze Toekomstvisie een standpunt ingenomen te worden. Kortom, er ligt een transformatieopgave voor het bouwen van woningen voor de behoefte van de Zeewoldenaren.

Voldoende passend aanbod voor jongeren

Over het algemeen vinden jongeren dat er te weinig te doen is in Zeewolde. Volwassenen hebben juist het beeld dat er veel georganiseerd wordt voor jongeren.

Rust en meer reuring

Zeewolde is een rustig dorp en mensen wonen in een rustige woonomgeving. Dit wordt gewaardeerd. Toch wordt er door veel inwoners gevraagd om meer reuring en vermaak. In het centrum mag het bruisen, er mogen meer evenementen zoals braderieën, en de Zeewoldense havendagen worden georganiseerd.

Alle informatie die inwoners hebben ingebracht, vormt samen het kompas voor de gemeente. De Toekomstvisie Zeewolde 2040 is aangeboden aan de gemeenteraad op 4 december 2019 als kompas voor toekomstig beleid.

Proces

Veel inwoners hebben mee gepraat over de toekomst van Zeewolde. We zijn gestart op 6 april 2019 op de woonmanifestatie. Daarna zijn ambtenaren en gemeenteraadsleden Zeewolde ingegaan om mensen te ontmoeten bij:
• De themasessie
• De bijeenkomst ‘praten met de voeten’
• De enquête onder het burgerpanel
• De menkar-ritten
• De weekmarktgesprekken
• De gesprekken bij de voetbalvereniging en het vrijwilligersfeest,
• De koffiegesprekken met de ouderen in de gemeente en
• Een vlog-your-village-wedstrijd voor jongeren.


De samenvatting van de informatie die de inwoners hebben gegeven, vindt u terug in de Toekomstvisie Zeewolde2040.