Loading...

Klimaatstresstest gehouden in Zeewolde
Klimaatstresstest gehouden in Zeewolde

Maandag 10 september heeft gemeente Zeewolde in samenwerking met Waterschap Zuiderzeeland de klimaatstresstest gehouden.

Deze is geïnitieerd naar aanleiding van de klimaatontwikkelingen en hoe een gemeente hierop kan anticiperen. Het kan niet ontkend worden dat het klimaat verandert, dit heeft gevolgen voor de leefomgeving. In het Deltaprogramma van de rijksoverheid staat vermeld dat in de toekomst bebouwd gebied klimaatbestendig moet zijn. Om goed in kaart te brengen hoe de huidige zaken er voor staan is een klimaat stress test in het leven geroepen.

Met gebruik van computermodellen is op maandag 10 september geïnventariseerd wat het effect is op onze leefomgeving door de verandering van het klimaat. Wat gebeurt er als er een extreme regenbui valt. Waar stroomt het water heen, hoeveel water blijft er op straat staan, waar geeft dat overlast of schade? Uniek is dat deze test in één dag is uitgevoerd en dat de resultaten ’s avonds bij de raadsinformatieavond al zijn gedeeld met de gemeenteraad. Ook is de werkgroep de wijken ingetrokken om eventuele risicoplekken te bekijken hoe dit er uit ziet en wat dan oplossingen zouden kunnen zijn.

Resultaten van de berekeningen en onderzoek op 10 september

Veiligheid
De dijken zijn blijvend op orde. Deze belangrijke taak van het waterschap is geborgd in het deltaplan.

Hitte
Uit de berekeningen blijkt dat de temperatuur in het centrum en op het Trekkersveld hoger is dan de omgeving. Opvallend hierbij is wel dat de satellietfoto een afwijkend beeld laat zien: het centrum is koeler dan verwacht.

Droogte
Het berekeningsmodel laat zien dat er geen problemen zijn bij droogte. Dat komt door ligging aan de rand van de polder nabij het Wolderwijd. Bij extreem weer zoals afgelopen zomer blijkt echter wel dat er sprake is van (bijna) watertekort.

Wateroverlast
Uit de berekeningen blijkt dat bij extreme regenval de riolering de hoeveelheid water niet kan afvoeren. Hierdoor stroomt water over de wegen en straten naar de laagste delen in het gebied. In sommige delen leidt dit tot wateroverlast.

Wat gebeurt er nu?
Het waterschap en de gemeente houden al vanaf de bouw van de Polderwijk rekening met de klimaatontwikkeling. Zo wordt regenwater in de Polderwijk niet direct via de riolering afgevoerd, maar via goten naar wadi’s of sloten. Bij extreme neerslag wordt daardoor de overlast beperkt. Voor de overige gebieden worden de waarden van de resultaten bepaald en gewogen. Hierover moeten gesprekken plaatsvinden met de besturen van de gemeente en het waterschap. Het zal dan met name gaan om de afweging kosten, overlast, woongenot, ambitie en acceptatie.

Ook inwoners kunnen meehelpen.
Waterschap en gemeente organiseren acties om inwoners bewuster te maken van hun leefomgeving en hun verantwoordelijkheid. Operatie Steenbreek is hier een voorbeeld van, waarbij inwoners worden opgeroepen om een steen uit de tuin te vervangen voor een plant. Ook in de toekomst zullen inwoners worden gestimuleerd om zelf initiatieven te ontplooien. Dat kan op individuele basis maar ook gezamenlijk met buren en/of gemeente en waterschap.

In het voorjaar van 2019 zullen alle resultaten, conclusies en voorgestelde maatregelen aan de gemeenteraad worden voorgelegd ter besluitvorming.