Loading...

Onderzoek naar  besluitvorming Zonnewoud Zeewolde
Onderzoek naar besluitvorming Zonnewoud

Onlangs heeft de gemeenteraad van Zeewolde middels verklaringen van geen bedenkingen in gestemd met de realisatie van het zonnepark, genaamd ZONNEWOUD, aan de Groenewoudseweg in Zeewolde. De heer Hans Brouwer was tegen de komst van dit zonnewoud en heeft hiervoor een twee tal petities gehouden, evenals de gemeenteraad toegesproken en beargumenteerd waarom de raad naar zijn mening, niet moest in stemmen met de realisatie van het Zonnewoud op de beoogde plek. 

Op 28 mei 2020 heeft de gemeenteraad met 10 stemmen voor en negen stemmen tegen de 2de verklaring van geen bedenkingen goed gekeurd. Naar aanleiding hiervan heeft de heer Brouwer op 16 juli 2020 beroep aangetekend bij de Rechtbank Midden Nederland.

Staatsbosbeheer

Het zonnewoud dat wordt gerealiseerd aan de rand van het Horsterwold, is eigendom van Staatsbosbeheer. Deze strook is aangemerkt voor recreatie-initiatieven en heeft voor Staatsbosbeheer weinig natuurwaarde. Der halve is het gebied volgens Staatsbosbeheer uitermate geschikt om er naast zonnepanelen recreatieve activiteiten te ontplooien, zoals een uitkijktoren, kabelbaan en diverse speeltoestellen. De firma Sunvest uit Utrecht, dat zonneparken ontwikkelt, financiert, bouwt en exploiteert zal volgens de door Staatsbosbeheer gevolgde procedure, het Zonnewoud mogen realiseren.

Onderzoek

Naar aanleiding van de discussie rond dit zonnepark heeft de LOZ diverse signalen ontvangen omtrent de gevoerde procedure. Dit is voor de LOZ aanleiding geweest een journalistiek onderzoek te starten naar de achtergronden rond de besluitvorming.

Uit de nota van zienswijze zoals is opgenomen in de afgegeven omgevingsvergunning blijkt (pagina 227/228) dat gedurende het aanbestedingstraject Staatsbosbeheer een brede groep mensen heeft betrokken bij de beoordeling van de inschrijvingen op de tender. Op 17 april 2019 was er een bespreking met in totaal negen vertegenwoordigers uit de gemeente (een raadslid en een ambtenaar) evenals de provincie Flevoland, omwonenden, Natuurmonumenten, Natuureducatie en vertegenwoordigers van een lokale coöperatie.

Bekijk de omgevingsvergunning hier

Opvallend

Nader onderzoek leert dat het bedoelde raadslid deel uitmaakt van de fractie van de Christen unie in de gemeenteraad. Uit het stuk blijkt ook dat betrokkene aan de bespreking deelnam namens zijn werkgever. In een mail welke in ons bezit is wordt het betreffende raadslid geïnformeerd op zijn werk e-mail over het verloop van de beoordeling.

Opvallend is ook dat het desbetreffende raadslid woordvoerder was van de Christen Unie tijdens de commissie vergadering van Bestuur, Ruimte en Samenleving op 31 oktober 2019. 

Bekijk hier de commissie vergadering

Beleidsmedewerker Duurzaamheid

Eveneens is naast het ChristenUnie raadslid ook een ambtenaar van de gemeente Zeewolde aanwezig geweest bij de eerder genoemde beoordelingsronde. De desbetreffende ambtenaar is beleidsmedewerker duurzaamheid van de gemeente Zeewolde en heeft eveneens deelgenomen aan de door Staatsbosbeheer (SBB) ingestelde externe commissie

Zeewolde Liberaal doet formele melding integriteit

Gedurende het onderzoek van de  LOZ  redactie, bleek dat ook Zeewolde Liberaal gerede twijfels had over het besluitvormingsproces rondom de komst van het Zonnewoud aan de Groenewoudseweg én het daaraan voorafgaande aanbestedingstraject van Staatsbosbeheer, waarbij Sunvest werd aangewezen om het Zonnewoud te realiseren. Hierop heeft men zelf een onderzoek gestart en eveneens een aantal zaken geconstateerd. Dit heeft er dan ook toe geleid dat Zeewolde Liberaal op 23 juli jl. een formele melding integriteit heeft gedaan bij burgemeester Gerrit Jan Gorter van Zeewolde.

Bedenkingen

Deze formele klacht betreft onder meer de dubbele rol die een raadslid van de ChristenUnie mogelijk heeft gehad door deel te nemen aan de beoordeling van de bedrijven in het aanbestedingstraject van Staatsbosbeheer.

Stemverhouding

Gelet op de stemverhouding in de gemeenteraad van 10 stemmen vóór de twee Verklaringen van geen bedenkingen en 9 stemmen tegen, zouden de stemmen staken als het betreffende raadslid vanwege een mogelijk conflict niet aan de stemming had kunnen deelnemen

Tot op de bodem

Op basis van deze en een aantal andere bedenkingen wil Zeewolde Liberaal dat er onafhankelijke onderzoeken worden gedaan t.a.v. de integriteitsmelding en de mogelijke verwevenheid tussen allerlei organisaties en personen die bij dit traject betrokken zijn. “Deze kwestie moet tot op de bodem en in de volledige openbaarheid worden uitgezocht” al dus fractie voorzitter Rob Smeets van Zeewolde Liberaal. “De inwoners van Zeewolde hebben alle recht om te weten of de besluitvorming en aanbesteding van dit zonnepark is verlopen zoals het hoort". 

Gemeente Zeewolde

Onze redactie heeft contact gezocht met de gemeente Zeewolde voor een reactie maar deze kon op dit moment nog niet inhoudelijk reageren. 
(Update 17.31) Ondertussen heeft de gemeente Zeewolde middels een persbericht een reactie gegeven. Lees het persbericht hier.