Loading...

3,4 miljoen euro voor stimulering Flevolands platteland
3,4 miljoen euro voor stimulering Flevolands platteland

Er komt binnenkort weer subsidiegeld beschikbaar voor de agrarische sector in Flevoland. Met een tweetal subsidiemaatregelen uit het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) wordt de sector gestimuleerd activiteiten te ontplooien die bijdragen aan de toekomstbestendigheid op en om het agrarische bedrijf. In totaal is er bijna 3,4 miljoen euro beschikbaar, waarvan de helft afkomstig is uit Europese middelen en de andere helft uit provinciale middelen.
Gedeputeerde Harold Hofstra: ‘Zowel Europa als provincie Flevoland willen graag een duurzame en innovatieve ontwikkeling van de agrarische sector. Met subsidies voor kennisdelingsprojecten en innovatieve investeringen bieden we de Flevolandse agrariërs kansen om duurzaam te innoveren én dragen we bij aan het realiseren van de Europese doelstellingen voor de ontwikkeling van het platteland.’

Stimulering van kennisoverdracht

Met de subsidieregeling voor Trainingen, workshops, ondernemingscoaching en demonstraties’ (maatregel 1 uit het POP3-programma) wil de provincie kennisdeling op het gebied van duurzaam bodem- en watergebruik bevorderen en innovatieve landbouwoplossingen in het algemeen breder beschikbaar maken voor de Flevolandse landbouwsector. Voor de hand liggend is dat kennisinstituten en onderwijsinstellingen in aanmerking komen voor de regeling, maar ook personen, bijvoorbeeld (groepen van) agrariërs die een nieuwe technologie willen demonstreren aan vakgenoten, behoren tot de doelgroep. Het doel is om projecten te steunen die impact kunnen hebben op de hele sector. Daarom is de ondergrens van de uit te keren subsidie op 50.000 euro gesteld. Bij een subsidiepercentage van 80% betekent dit dat een project minimaal 62.500 euro aan subsidiabele kosten moet omvatten. Er is in totaal zo’n 935.000 euro voor deze maatregel beschikbaar.

Impuls voor fysieke investeringen

De 2.430.000 euro die beschikbaar is voor ‘Fysieke investeringen in innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen’ (maatregel 2) zijn bedoeld om de agrariërs aan te zetten tot duurzamer ondernemen, door bijvoorbeeld te investeren in nieuwe marktconcepten, gesloten kringlopen, vermindering van energieverbruik, biodiversiteit en maatregelen om de effecten van klimaatverandering te beheersen. Van de subsidiabele kosten bij dergelijke projecten wordt 40% vergoed bij toekenning van de subsidie. De uit te keren subsidie moet minimaal 100.000 euro bedragen en er wordt maximaal 250.000 euro per project beschikt.

Subsidie aanvragen

Voor beide subsidies kan tussen maandag 29 oktober 2018 09.00 uur en 11 januari 2019 17.00 uur subsidie worden aangevraagd. Subsidies worden ingediend bij en behandeld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Een link naar het subsidieloket en alle overige informatie die van belang is voor het indienen van een goede subsidieaanvraag vindt u op de website van provincie Flevoland: www.flevoland.nl/POP3.