Regionieuws

Meer geld naar verbeteren waterkwaliteit

Gedeputeerde Staten hebben besloten om het subsidieplafond voor de POP3-maatregel ‘Niet-productieve investeringen water’ op te hogen van € 1.900.000 naar € 2.305.000. De ophoging is mogelijk doordat waterschap Zuiderzeeland, als partner in het programma, heeft aangegeven garant te willen staan voor 6,7% overcommittering op het totale budget voor de waterkwaliteitgerelateerde subsidiemaatregelen.

Meer geld naar verbeteren waterkwaliteit

Hierdoor kunnen meer kwalitatief goede ideeën voor het verbeteren van de waterkwaliteit in het landelijk gebied van Flevoland in aanmerking komen voor een subsidie.

Overcommittering ‘waterspoor’

De ervaring leert dat een deel van het POP3-geld (het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020) wel via subsidies beschikbaar wordt gesteld, maar niet daadwerkelijk gedeclareerd en uitgekeerd wordt. Daardoor kan het voorkomen dat niet al het door Europa beschikbaar gestelde geld daadwerkelijk besteed wordt in Flevoland. Gedeputeerde Staten hebben besloten om onderbesteding te bestrijden door meer subsidiegeld beschikbaar te stellen dan er eigenlijk voor POP3 beschikbaar is, overcommittering geheten. Waterschap Zuiderzeeland heeft aangegeven garant te willen staan voor 6,7% overcommittering op maatregelen uit het programma die bijdragen aan een verbetering van de waterkwaliteit.

Kwaliteitsverbetering van oppervlaktewater

In het najaar van 2018 werd, in het kader van POP3 de subsidieregeling ‘Niet-productieve investeringen water’ opengesteld. Er werden Europese middelen (100% afkomstig uit het zogenaamde ELFPO) beschikbaar gesteld voor initiatieven die zich richten op de (her-)inrichting, transformatie en het beheer van het watersysteem ten behoeve van landbouw-, water- en klimaatdoelen.

Na het sluiten van de termijn waarin subsidie kon worden aangevraagd, is de opbrengst geïnventariseerd. Veel van de ingediende aanvragen lijken van goede kwaliteit te zijn en goed aan te sluiten bij de gestelde criteria. De beschikbaar gestelde € 1,9 miljoen is mogelijk niet voldoende om alle goede initiatieven te belonen met een subsidie. Door de ophoging naar ruim € 2,3 miljoen kunnen naar verwachting 2 tot 3 extra projecten met behulp van subsidie worden gerealiseerd. Hieraan voorafgaand worden de ingediende subsidieaanvragen nog wel door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) getoetst aan de subsidievereisten om in aanmerking te kunnen komen voor daadwerkelijke subsidietoekenning.

Meer informatie over het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3)s is te vinden op www.flevoland.nl/POP3

Advertentie