Regionieuws

Provincies: vergunningen die per saldo leiden tot afnemende stikstofuitstoot kunnen weer verleend worden

De provincie Flevoland, heeft op 8 oktober jl. samen met de 11 andere provincies, nieuwe beleidsregels vastgesteld voor het verlenen van vergunningen op grond van de Wet natuurbescherming. Daarmee kunnen er weer heel snel weer vergunningen verleend worden. Toestemming voor stikstofgerelateerde activiteiten wordt weer mogelijk, zolang de activiteiten niet leiden tot een stijging en in veel gevallen feitelijk tot een daling van stikstofbelasting. Kern van de nieuwe regels is dat door het wegvallen van het voormalige Programma Aanpak Stikstof nu van tevoren moet worden aangetoond dat emissie en depositie met zekerheid afnemen of niet stijgen. Provincie Flevoland verleende direct na het vaststellen van de nieuwe beleidsregels de eerste vergunning.

Logo Provincie Flevoland

In Flevoland liggen geen Natura 2000-gebieden die gevoelig zijn voor stikstof. Wel kunnen projecten/activiteiten die in Flevoland plaatsvinden een stikstofeffect hebben op Natura 2000-gebieden in omliggende provincies. Vanwege de PAS-uitspraak van de Raad van State zijn er de afgelopen tijd vrijwel geen vergunningaanvragen waarbij stikstof aan de orde is binnengekomen. De vergunningverlening kan dus zonder achterstand worden opgepakt. De eerste natuurvergunning, op basis van de nieuwe beleidsregels, is verleend voor Windpark Groen.

Provincie als gebiedsregisseur.

Naar aanleiding van de Commissie Remkes, heeft het Rijk de rol van gebiedsregisseur bij de provincie neergelegd. De provincie neemt, om deze rol een zo goed mogelijke invulling te geven de noodzakelijke acties.

Het pad dat wij, de afgelopen weken al bewandeld hebben, om in goede samenwerking met de “gemeenten en andere stakeholders op te trekken, zullen wij de komende periode voortzetten en daar waar nodig intensiveren.
Op korte termijn organiseren wij ambtelijke en bestuurlijke overleggen, om afspraken te maken hoe verder af te stemmen en te betrekken bij de aanpak van de stikstofproblematiek in de provincie Flevoland. Provincie, gemeenten en waterschap zijn deelnemers aan dit overleg. Aanstaande maandag staat het eerste bestuurlijk overleg ingepland.

Deze overleggen hebben tot doel, de mogelijkheden die de vaststelling van de beleidsregel biedt, in beeld te brengen en zo snel mogelijk weer vlot te trekken. Dit zal naar onze inschatting direct gevolgen hebben voor de eerder geïnventariseerde projecten, die mogelijk geraakt worden door de stikstofproblematiek”, aldus gedeputeerde Hofstra.

Bronmaatregelen en gebiedsgerichte aanpak

In aanvulling op de beleidsregels zijn de provincies voor nieuwe activiteiten over (beperkte) uitstoot in overleg met het Rijk over het nemen van bronmaatregelen. Het kabinet heeft daarnaast de provincies een regierol toebedeeld voor een gebiedsgerichte aanpak van de stikstofproblematiek. Over de verdere invulling van het een gebiedsgerichte aanpak van stikstof en de daarvoor benodigde middelen zijn de wij met alle provincies gezamenlijk in overleg met het Kabinet.  

Over vergunningverlening:

De nieuwe beleidsregels voor het verlenen van vergunningen leiden tot afnemende stikstofuitstoot door intern en extern salderen. Samengevat betekent dat:

- Initiatiefnemers die aan kunnen tonen dat ze per saldo geen stikstof uitstoten of aan kunnen tonen dat dit geen significante effecten heeft op Natura 2000 gebieden kunnen ook weer vergund worden. Dit kan door de uitstoot te beperken met schonere technieken of door te salderen. Dit kan door de uitstoot te beperken met schonere technieken of door een beperkte stijging van de emissie te salderen met een veel grotere daling van een andere bron; het extern salderen.

- Die projecten die wel effect zouden hebben op de natuur kunnen als ze van groot maatschappelijk belang zijn en er geen alternatieven zijn, gebruik maken van de ADC-toets en de effecten compenseren.

Voor nadere informatie omtrent de beleidsregels wordt verwezen naar de website van BIJ12 met bijbehorende helpdesk: https://www.bij12.nl.

De provincie Flevoland opent op korte termijn een speciaal email-adres waar initiatiefnemers met hun vragen terecht kunnen. Dit mailadres wordt binnenkort bekend gemaakt, maar houdt hiervoor ook de provinciale website in de gaten.

Advertentie