Zeewolde

Gemeente heeft 2019 afgesloten met verlies

Hedenochtend presenteerde wethouder financiën Wim van der Es de jaarrekening 2019 en de voorjaarsnota 2020.

Jaarrekening 2019.

De jaarrekening 2019 vertoont een negatief saldo van euro.2.440.000,=. Het grootste deel van dit verlies is ontstaan binnen het sociaal domein (Jeugdbeleid,WMO en de Participatiewet). Na aftrek van de compensatie van het Rijk zal het restant bedrag worden afgeboekt op de bestemmeningsreserve sociaal domein. Het verlies op de reguliere bedrijfsvoering bedraagt euro.634.000,= welke gedekt zal worden uit de algemene reserve.

Gemeente heeft 2019 afgesloten met verlies

Voorjaarsnota 2020.

Wethouder van der Es deelde mee dat de begroting zonder te nemen maatregelen niet sluitend te maken is. Zonder volledig te zijn gaat het om :

-De gevolgen van de coronacrises.
Het college stelt de raad voor om voor de kosten van de coronacrises,waaronder ook het gemis aan inkomsten , een bestemmingsreserve van euro. 4 miljoen te reserveren uit de algemene middelen.
De wethouder deelde mee dat dit moet worden gezien als een voorschot,omdat het Rijk heeft toegezegd de kosten van de gemeenten als gevolg van de coronacrises volledig te zullen vergoeden.

-Herijking verdeelsleutel Veiligheidsregio Flevoland.
Door een nieuwe wijze van verdeling van deze kosten vraag de Veiligheidsregio een bijdrage euro.600.000,= van de gemeente Zeewolde.

-Bestemmingsreserve Sociaal Domein
In de bestemmingsreserve Sociaal Domein resteert voor 2020 nog een bedrag van euro. 1,1 miljoen.
De verwachting is dat de bestemmingsreserve sociaal domein dit jaar opgesoupeerd zal worden.

In de raadsvergadering van 5 november 2020 zal de gemeenteraad beslissen op welke wijze de begroting 2020 en de programmabegroting 2021-2024 sluitend zullen worden gemaakt.

Advertentie