Zeewolde

Grote belangstelling voor informatieavond Defensie in Almere

Op donderdagavond 27 juni vond er in Almere een informatieavond plaats georganiseerd door Defensie. Deze avond maakte deel uit van een reeks bijeenkomsten waarin Defensie inwoners informeert over de ruimte die zij nodig heeft in Nederland voor bouw, uitbreiding en oefeningen. De bijeenkomst in Almere was specifiek gericht op de regio Flevoland.

Sprekers en Aanwezigen

De avond begon met presentaties van verschillende sprekers. Circa 30 vertegenwoordigers van Defensie waren aanwezig, evenals twee vertegenwoordigers van het onafhankelijk onderzoeksbureau Antea. Defensie gaf uitleg over zes functies die in de provincie Flevoland worden onderzocht, waaronder jachtvliegtuigen, munitieopslag, helikopterlaagvlieggebieden, en kazerneondersteunende eenheden.

militairen op oefening  in het veld

Er werd benadrukt dat deze behoeften niet alleen voor Flevoland van toepassing zijn maar ook in andere provincies. Er werd ook gesproken over de ruimtelijke uitdagingen die provincie Flevoland heeft met opgaves zoals de energietransitie en woningbouw. Uiteindelijk is het aan defensie om alle belangen in kaart te brengen en een advies te geven aan de politiek. Die zal alle belangen moeten afwegen en keuzes moeten maken.

Reacties en Vragen uit het Publiek

De aanwezigen in Almere hadden gemengde gevoelens over de plannen van Defensie. Ongeveer 20% van de aanwezigen waren daar vanwege zorgen over de mogelijke toename van vliegverkeer en het gebruik van explosieven. Er werd benadrukt dat dit slechts het begin van het proces is en dat er nog geen definitieve beslissingen zijn genomen. Defensie zoekt naar de beste locaties op basis van onder andere de uitkomst van de milieueffectrapportages (MER) en maatschappelijke en bestuurlijk draagvlak.Lokale Omroep Zeewolde Uw nieuwsbron uit Zeewolde

Er waren veel vragen uit het publiek, waaronder zorgen over de veiligheid van Flevoland vanwege het laaggelegen karakter van de provincie en de nabijheid van strategische doelen zoals dijken. Ook werden vragen gesteld over de mogelijke onteigening van grond en de compensatie daarvoor. Defensie benadrukte dat zij open staan voor gesprekken met betrokkenen en dat zorgvuldigheid voorop staat in hun besluitvormingsproces.

Verloop van het verdere traject

De ronde voor het indienen van een zienswijze voor de Notitie van Reikwijdte is voorbij. Deze informatieavonden zijn voor Defensie belangrijke inspraakavonden. In september vinden er nog aanvullende regionale informatiebijeenkomsten plaat. Dan zijn er ook gesprekken tussen defensie en medeoverheden over de uitkomsten van de onderzoeken en mogelijke (voorlopige) voorkeursalternatieven. In september moeten de voorlopige onderzoeksresultaten van planMER gereed zijn.

Begin 2025 is de vaststelling Ontwerp Nationale Beleidsvisie door het kabinet. Dit is inclusief voorkeursalternatieven. Daarna komt deze ter inzagelegging van de Nationale Beleidsvisie NPRD, waarbij er ook weer zienswijzen ingediend kunnen worden. Het Ministerie van Defensie zal daarop reageren in een nota van antwoord. Het kabinet moet daarna een besluit nemen over het Nationale Beleidsvisie NPRD (Nationaal Programma Ruimte voor Defensie).

Advertentie