Zeewolde

Verzoek ingediend voor nietig verklaren 'Meta-besluit'

In de raadsvergadering van 16 december heeft de gemeenteraad van Zeewolde ingestemd met de wijziging van het bestemmingsplan Trekkersveld 4, waardoor de komst van Meta mogelijk werd. Maar nu blijkt er een verzoek te zijn ingediend bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om dat raadsbesluit nietig te verklaren.

“Het verzoek is door de minister van BZK ontvangen op 1 februari jl. door toezending van de Provincie Flevoland”, bevestigt een woordvoerder. “Op 7 februari is aan verzoeker een ontvangstbevestiging verzonden, waarbij aan verzoeker ook toestemming is gevraagd contact op te mogen nemen met de gemeente Zeewolde.

Verzoek ingediend voor nietig verklaren 'Meta-besluit'

Dit is op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming nodig. Deze toestemming is ontvangen en de gemeente is op maandag 14 februari op de hoogte gesteld van het verzoek. De interne afhandeling van het verzoek is parallel gestart.”

Op grond van de wet behoort een bestuursorgaan binnen acht weken te beslissen over een dergelijk verzoek. De beslistermijn kan eenmalig worden verlengd met maximaal zes weken.

De redactie van Zeewolde Kiest is op de hoogte van het verzoek en onderzoekt wat hier de gevolgen van zijn.

Advertentie