Zeewolde

Zeewolde verbindt

Met een interne scrumsessie bij de gemeente en een externe feedbackronde onder partners en burgers is onderzocht in hoeverre een ‘gebouw’ ondersteuningshuis van toegevoegde waarde is in Zeewolde. Dit proces heeft opgeleverd dat het wenselijk blijft om zorg en welzijn niet letterlijk onder 1 dak te zetten.

Hieruit zijn De drie pijlers voor een vervolgtraject gekomen zijn:

  1. Informatie & advies op plekken waar doelgroepen ontmoeten; duidelijke ‘gidsen’ die helpen de beschikbare informatie te kanaliseren;
  2. Versteviging en verbinding in en van de ketensamenwerking bevorderen in en tussen de levensdomeinen met specifieke aandacht voor signalering en preventie;
  3. Blijven faciliteren van professionals zorg middels een gezamenlijke werkplek via Jeugdhulp Zeewolde.

In vervolg op genoemde pijlers zijn de Stichting Welzijn Zeewolde en de gemeente in gesprek gegaan om deze pijlers gezamenlijk vorm te gaan geven en te starten met een minimumvariant, onder regie van de gemeente, waarbij en de focus ligt op het realiseren van punt a en b, met als werktitel  ‘Zeewolde Verbindt’.

Vergroten van de participatie

Het accent ligt vooral op informeren, verbinden en ondersteunen en het vergroten van de participatie van burgers. Dit kunnen we bereiken door nog meer de krachten te bundelen en verbindingen te realiseren die leiden tot optimale afstemming en samenwerking met andere partners en organisaties in de keten. Waar nodig wordt dit aangevuld met professionele steun. We deelden samen de mening dat het accent hierbij niet teveel moet liggen op het verlenen van echte zorg.  Hiervoor is de Toegang in het Sociaal Domein verantwoordelijk. Echte zorg- of hulpverlening zou eerder leiden tot het verhogen van de drempel in plaats van deze te verlagen.

Prioriteit heeft het samen met partners invulling geven aan een herkenbaar en zichtbaar info-punt, gericht op de behoefte van inwoners en organisaties van Zeewolde. Activiteiten en workshops kunnen bijdragen aan de informerende en verbindende functie. Bij alles wat we doen ligt de focus op wat mensen wel kunnen (aanwezig talent aanboren en ontwikkelen) en niet op wat niet (meer) mogelijk is.

Advertentie