Loading...

Heldere regels voor bijstandsgerechtigden
Heldere regels en minder jargon voor bijstandsgerechtigden

De gemeenten Harderwijk, Ermelo en Zeewolde gaan hun inwoners die recht hebben op bijstand, beter en in begrijpelijke taal informeren over hun rechten en plichten. Dit om boetes te voorkomen.

Het voornemen vloeit voort uit de motie ‘Boetes in de bijstand’ die de Harderwijkse gemeenteraad in december 2018 heeft aangenomen. De raad wilde met die motie voorkomen dat cliënten die zich onbedoeld niet aan de regels hebben gehouden, worden geconfronteerd met hoge boetes.

In een brief naar de gemeenteraad over de uitvoering van de motie zegt het college van burgemeester en wethouders: “We realiseren ons dat de spelregels die de Participatiewet (voor iedereen die wel kan werken, maar het zonder ondersteuning niet redt, red.) oplegt niet voor alle inwoners even helder zijn, rekening houdend met het gegeven dat een groot deel van de inwoners die nu in de bijstand zit laaggeletterd is, een licht verstandelijke beperking heeft, de Nederlandse taal niet machtig is of psychische problematiek heeft.”

Het college is begonnen met het kritisch kijken naar de eigen regelgeving. Alle verordeningen, beleidsregels en overige regels. Er wordt zoveel mogelijk vereenvoudigd, samengevoegd of geschrapt. Het college wil eigenlijk één verordening (een soort voorschrift) voor het hele sociale domein. Niet opgesteld vanuit de wet, maar vanuit het probleem van de inwoner. Aan het opstellen daarvan wordt nu gewerkt. Die verordening wordt in begrijpelijke taal geschreven, zonder allerlei juridisch jargon. Dat wil het college doorzetten naar alle brieven die vanuit de gemeente naar de cliënten wordt gestuurd. Geen ambtenaarstaal, maar een begrijpelijke brief.

Ook alle rechten en plichten voor de bijstandsgerechtigden worden in begrijpelijke taal opgeschreven en gedeeld met de doelgroep. Omdat de doelgroep vaak niet uit eigen beweging de verordening of regels leest, wordt de voorlichting aangepast aan het taalgebruik en kennisniveau van de doelgroep. Het college hoopt daarmee het aantal gevallen van ‘nalatig’ gedrag zonder kwade opzet te verminderen.

De adviesraden van zowel Ermelo als Zeewolde zijn enthousiast over het idee van de gemeente Harderwijk en doen graag mee. Omdat er drie gemeenten tegelijk willen werken met die ene nieuwe verordening, gaat er wel wat tijd mee gemoeid. Het college verwacht dat de gemeenteraad de verordening in het eerste kwartaal van 2020 vast kan stellen.

*Bron: harderwijksezaken.nl