Regionieuws

Impuls voor beter watersysteem in landelijk gebied

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben besloten om In het najaar van 2018 opnieuw een subsidieregeling open te stellen om het watersysteem in het landelijk gebied te verbeteren. Via de maatregel ‘niet productieve investeringen water – pijler 2’ kan een bedrag van maximaal 2,1 miljoen euro aan subsidies worden verstrekt. In Flevoland richt deze maatregel zich op de verbetering van de waterkwantiteit en waterkwaliteit in het landelijk gebied.

Bredere openstelling
Deze zogenaamde ‘pijler 2-variant’ van de maatregel ‘Niet-productieve investeringen water’ is al eerder opengesteld in de zomer van 2016. Toen was er €12,5 miljoen beschikbaar, die bijna volledig is toegekend. Met de aankomende openstelling wordt het restant budget dat via het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) beschikbaar is voor Niet-productieve investeringen water beschikbaar gesteld. Waar de eerdere openstelling specifiek gericht was op waterkwaliteitsverbetering en de Kader Richtlijn Water (KRW), is besloten om deze tweede openstelling breder te maken. Naast maatregelen ten behoeve van de waterkwaliteit worden ook initiatieven op het gebied van waterkwantiteit gestimuleerd.

Mooie kansen
Landbouwers, grondeigenaren en –gebruikers, landbouworganisaties, natuur- en landschapsorganisaties, overheden of samenwerkingsverbanden hiervan kunnen in aanmerking komen voor subsidie, die 100% van de subsidiabele kosten bedraagt. Gedeputeerde Harold Hofstra: ‘Deze subsidieregeling biedt mooie kansen voor het watersysteem in Flevoland. Waterbeheerders kunnen bijvoorbeeld subsidie aanvragen voor investeringen die helpen om de waterafvoer in het agrarisch gebied te verbeteren. Ook de aanleg van (nog) meer natuurvriendelijke oevers in het landelijk gebied kan aanzienlijk bijdragen aan een robuuster watersysteem en schoner water in Flevoland.’

Financiering
De maatregel ‘Niet productieve investeringen water’ is een van de negen maatregelen uit het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3). Het budget voor deze ‘pijler 2 variant’ van de maatregel wordt voor 50% door de Europese Unie gefinancierd vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). De overige 50% moet in de vorm van cofinanciering door een of meer Nederlandse overheden bijeen worden gebracht. Omdat wordt verwacht dat vooral waterbeheerders subsidie zullen aanvragen, stelt de provincie geen cofinanciering beschikbaar. Aanvragers moeten in hun subsidieaanvraag duidelijk maken hoe de cofinanciering voor het project wordt geregeld.
Sinds 3 september jl. is ook een andere variant van de maatregel ‘Niet productieve investeringen water’ opengesteld. Er gelden voor de varianten verschillende voorwaarden, doordat de Europese middelen waarmee de varianten worden gefinancierd een andere herkomst hebben.

Subsidie aanvragen
Geïnteresseerde partijen kunnen tussen maandag 19 november 2018 (09.00 uur) en vrijdag 11 januari 2019 (17.00 uur) een subsidieaanvraag indienen via het loket van de Rijksdienst voor Ondernemend Flevoland (RVO.nl). Alle informatie die bruikbaar is bij het indienen van een aanvraag en de link naar het loket zijn te vinden op de website van provincie Flevoland (www.flevoland.nl/POP3). Binnen 22 weken na de sluiting van de openstellingsperiode wordt bekendgemaakt welke aanvragers in aanmerking komen voor subsidie. De projecten die in aanmerking komen voor subsidie moeten binnen 2 maanden starten met de uitvoering en uiterlijk in 2022 gerealiseerd zijn.

Advertentie