Zeewolde

College gaat eerder afgeschafte minimakorting toch toepassen

Waar afgelopen dinsdag een aantal fracties naar buiten kwamen met een aankondiging tot een motie om het besluit over de minimakorting weer terug te draaien, heeft het college besloten om de minimakorting voor 2022 alsnog toe te passen, met terugwerkende kracht.

In de inleiding van het besluit leggen ze uit waarom deze regeling was afgeschaft:
“De uitgangspunten voor deze verordening waren het centreren, harmoniseren en actualiseren van de bestaande verordeningen. Daarnaast zijn enkele wijzigingen doorgevoerd, waaronder het loslaten van de minimakorting eigen bijdrage WMO. Er is destijds gekeken welk minimabeleid de verschillende gemeenten hadden. Dit beleid is zoveel mogelijk geharmoniseerd. Regelingen die dubbelingen leken te vertonen zijn ter discussie gesteld. Zo is er ingezoomd op de ‘minimakorting CAK’ en de ‘regeling Chronisch Zieken’. Een deel van de doelgroep die in aanmerking komt voor de minimakorting, vertoont overlappingen met de doelgroep die een vrijstelling krijgt via de regeling Chronisch Zieken. Om die reden hebben de colleges van de EHZ
gemeenten in 2021, bij de behandeling van de integrale verordening, aan de gemeenteraden voorgelegd de minimakorting af te schaffen.”

College gaat eerder afgeschafte minimakorting toch toepassen

Door ontwikkelingen zoals inflatie en stijging van energieprijzen heeft de doelgroep waar het hier om gaat, komende tijd te maken met grote financiële klappen, zo staat ook in het advies.
Door deze regeling weer toe te passen worden inwoners met een inkomen tot 120% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm weer vrijgesteld van de eigen bijdrage WMO. Het gaat om een groep van 240 WMO cliënten. Dit aantal is van een peildatum in december 2021 uit de CAK-maandrapportage.
120 Inwoners uit Zeewolde komen in aanmerking voor de regeling Chronisch Zieken. Er is echter niet na te gaan welke inwoners een overlap hebben in beide regelingen. Wel is bekend dat een groot deel van de groep van 240 inwoners niet chronisch ziek is en dus niet voor de regeling Chronisch Zieken in aanmerking komt.

Men kan zich middels een collectieve zorgverzekering bij de gemeente - of een aanvullende zorgverzekering -verzekeren om de eigen bijdrage WMO vergoed te krijgen. Echter is het bedrag van die (aanvullende) zorgverzekering hoger, waardoor er nog meer kosten gemaakt moeten worden.

Gevolg van deze verhoging van de kosten was zorgmijding en daardoor dus verslechtering van de gezondheid. Dit kan ook leiden tot hogere zorgkosten aan de achterkant en mag niet een gevolg zijn.

Door opgedane kennis heeft het college besloten om het eerder genomen besluit terug te draaien. Om het proces niet te vertragen, heeft het college besloten om dit zonder raadsbesluit alvast in gang te zetten. Door de verkiezingen zou er anders pas op 21 april een besluit kunnen worden genomen. Dat duurt te lang voor de betrokkenen.
Met dit besluit is het beleid ook weer geharmoniseerd met Ermelo en Harderwijk. Iets waar de gemeenten ook naar streven.

De gemeenteraad heeft in een raadsinformatiebrief een toelichting op het besluit gekregen, waarbij zij aangeven zich te realiseren dat zij tot uitvoering van de regeling overgaan, zonder dat de gemeenteraad een besluit heeft genomen. Vanwege zwaarwegende redenen is er echter gekozen voor een spoedige uitvoering.
Omdat de regeling per 1 januari 2022 is beëindigd, is deze nog niet verwerkt in de begroting, waardoor er geen verandering is ten opzichte van de situatie in voorgaande jaren.

Lees hier het collegebesluit in PDF

Lees hier de raadsinformatiebrief in PDF

Advertentie