Regionieuws

1700 ha extra bos in Flevoland

De komende jaren komt er in de provincie Flevoland honderden hectares aan bos bij. Nu Provinciale Staten op 31 maart de Bossenstrategie hebben vastgesteld, is het zaak om samen met onze partners en de omgeving op een slimme manier op zoek te gaan naar ruimte voor de aanleg van nieuw bos. “Door in te zetten op 1700 ha extra bos in 2050, waarvan 1200 ha in 2030 legt de provincie de lat hoog, maar we denken dat het haalbaar is”, stelt gedeputeerde natuur Harold Hofstra.

De aandacht voor bos komt onder meer voort uit de noodzaak tot het compenseren van de CO2 uitstoot, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord. In het afgelopen jaar hebben Rijk en provincies in het verlengde van dit akkoord daarom afspraken gemaakt over een gezamenlijke bossenstrategie. Om dit kracht bij te zetten en van een regionale focus te voorzien heeft de provincie een eigen bossenstrategie opgesteld.

1700 ha extra bos in Flevoland

Gedeputeerde Hofstra: “We willen onze mooie provincie goed doorgeven aan de generaties na ons. Dit betekent dat we inzetten op het ontwikkelen van nieuw bos. Extra bomen leggen meer koolstof vast en extra bos is goed voor natuur en biodiversiteit. Daarnaast willen we de kwaliteit van het bos verhogen en willen we meer groen in en om steden en dorpen aanbrengen. Extra groen zorgt immers voor een prettigere leefomgeving. Dit alles doen we graag samen met de omgeving en met onze partners.”

Verbindende schakel

De bossenstrategie verbindt ook andere opgaven van de provincie. Denk hierbij aan het versterken van de biodiversiteit door te zorgen voor meer variatie aan boomsoorten in de bossen of het behouden en herstellen van het landschap. De provincie bekijkt daarnaast nieuwe vormen van landbouw in combinatie met bomen (agroforestry) en gaat bekijken of Flevolands hout gebruikt kan worden in de Flevolandse economie, bijvoorbeeld woningbouw. Hout is tenslotte een prachtige duurzame grondstof.

Slimme uitvoering

Het aanleggen van bossen is een kostbare zaak, en ruimte is schaars in de provincie. Daarom wil de provincie samenwerken met haar partners en slimme koppelingen maken met de dynamiek die kenmerkend is voor Flevoland. Een voorbeeld: het bouwen van nieuwe woonwijken combineren met de aanleg van nieuwe bossen, waarbij zelfs in het nieuwe bos gewoond kan gaan worden.

De uitvoering van de bossenstrategie wordt dit jaar samen met het actieplan biodiversiteit en het natuurherstel, dat nodig is vanwege de stikstofcrisis, uitgewerkt tot een uitvoeringsprogramma ‘Flevoland Natuurinclusief’. Hierbij betrekt de provincie ook andere overheden, maatschappelijke partners en diverse organisaties om op deze manier aan een gezamenlijke opgave te werken voor de komende jaren.

Advertentie