Regionieuws

Ruim € 53.000 subsidie voor stimulering innovatie bij bibliotheken

De provincie Flevoland stelt ruim € 53.000 uit het Innovatiefonds Bibliotheekfunctie beschikbaar voor drie innovatieve samenwerkingsprojecten die bijdragen aan de maatschappelijke relevantie van de bibliotheek. Het gaat om URBN Village met het project ‘Jongeren maken de stad’, Stichting Welzijn Lelystad met het project ‘Kenniswerkplaats EPI-centrum’ (Educatie, Participatie en Integratie) voor nieuwkomers, en Bureau Gelijke Behandeling met het project ‘Wegwijzer in de democratie’.

Logo Provincie Flevoland

De drie gehonoreerde projecten hebben in de mei-ronde van de subsidieregeling een aanvraag ingediend. Vijf andere aanvragen zijn afgewezen. De adviescommissie die is ingesteld door Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie, heeft alle aanvragen beoordeeld op basis van criteria en daaraan gekoppelde punten in de regeling. GS hebben het advies van de commissie overgenomen.

Samenwerkingsprojecten

Met het project ‘Jongeren maken de stad’ wil URBN Village een laagdrempelige plek vormgeven voor jongeren in Lelystad, gebaseerd op hun eigen ideeën en initiatieven. Daar kunnen ze inspiratie opdoen, chillen en studeren en jongerencoaches ontmoeten. Op de locatie is ook een jongerenbieb voorzien. De subsidie is bedoeld ter financiering van een pilotjaar; daarin kan de bibliotheek ontdekken op welke manier ze samen met de jongeren de bibliotheekfunctie een nieuwe vorm kan geven.

Het project EPI-Centrum van stichting Welzijn Lelystad wil een kenniscentrum oprichten op het gebied van Educatie, Participatie en Integratie van nieuwkomers. Aanleiding is de versnippering van de aanwezige kennis over alle betrokken organisaties. Vooruitlopend op nieuwe regels van het ministerie is het van belang hier weer grip op krijgen. De ambitie van de bibliotheek is om de samenwerking met alle partijen die betrokken zijn bij Educatie, Participatie en Integratie van nieuwkomers te versterken en door te groeien naar een lokaal Centrum voor Educatie. Hierdoor wordt de bibliotheek de centrale plek waar mensen met vragen over inburgering terecht kunnen bij ervaringsdeskundigen.

Bureau Gelijke Behandeling Flevoland wil met het ingediende project mensen van verschillende leeftijden met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) en/of psychiatrische/psychosociale problematiek en mensen met een taalachterstand wegwijs maken in de democratie. Dat gebeurt in de FlevoMeer Bibliotheek in Dronten, waar ook de interactieve expositie ‘De democratiefabriek’ een plek krijgt. Daaraan gekoppeld is de interactieve activiteit ‘Stemmen kun je leren’. Voor de begeleiding worden studenten uit de provincie en vrijwilligers aangetrokken, die daarvoor een workshop volgen.

Provinciale subsidie

Om te bevorderen dat bibliotheken modern en maatschappelijk relevant blijven, heeft de provincie het Innovatiefonds Bibliotheekfunctie opgericht. Een deel van het fonds is bestemd voor de bibliotheken om zelf vernieuwing in hun dienstverlening te realiseren. Het andere deel is bedoeld voor projecten van andere partijen die kansen zien in innovatieve vormen van samenwerking met de bibliotheek.

Per project is maximaal € 20.000 subsidie beschikbaar. Belangrijke voorwaarde is dat zowel de organisatie als de bibliotheek de vruchten van het project plukt. Het bevorderen van innovaties bij bibliotheken is een wettelijke taak van de provincie.

Meer informatie

Welzijnsorganisaties, dorpsverenigingen, culturele instellingen, bedrijven, sportverenigingen of andere organisaties die ideeën hebben om samen met de bibliotheek te innoveren, kunnen de subsidiemogelijkheden bekijken op www.flevoland.nl onder Loket – Producten & Diensten, Innovatiefonds Bibliotheekfunctie Flevoland 2018-2021. In november wordt de regeling weer enkele weken opengesteld.

Advertentie